duminică, aprilie 26, 2009
0

UN PĂSTOR TEOLOG, HARNIC ŞI SMERIT -
Episcopul DAMASCHIN al Sloboziei şi Călăraşilor -
(1940 - 2009)

Cu durere în suflet participăm în aceste momente la slujba prohodirii iubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Episcop Dr. Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor, care, în mod cu totul neaşteptat, a trecut la cele veşnice în Săptămâna luminată, într-o zi de mare sărbătoare din calendarul Bisericii noastre închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, semn că viaţa sa pământească a fost o biruinţă asupra tuturor încercărilor vieţii şi a primit cununa luminii celei neînserate din Împărăţia Cerurilor.
Preasfinţitul Părinte Episcop Damaschin a fost un om smerit şi sobru, arhipăstor harnic şi cinstit, un profesor de teologie şi un misionar al culturii creştine. Preasfinţitul Părinte Episcop Damaschin rămâne în amintirea şi preţuirea noastră a tuturor ca un ierarh mărturisitor al credinţei ortodoxe în vremurile grele prin care a trecut poporul român în ultimele decenii ale secolului trecut. În acele timpuri tulburi el a primit cu responsabilitate şi a împlinit cu demnitate slujirea arhierească, fiind ales şi hirotonit în anul 1980 episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, unde s-a ostenit timp de 20 de ani. Dragostea şi devotamentul cu care a răspuns chemării încredinţate au fost apreciate de Colegiul Electoral Bisericesc, când în anul 2000 l-a chemat la o slujire mai mare, aceea de a fi arhipăstor al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. Ca episcop al acestei eparhii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, Preasfinţitul Părinte Damaschin a desfăşurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind cu zel misionar şi înţelepciune Biserica Ortodoxă din inima Bărăganului. Trudind în aceşti nouă ani la înfrumuseţarea Catedralei episcopale în care ne aflăm, pe care ar fi dorit să o vadă în întregime pictată, precum şi la alte biserici şi mănăstiri din această eparhie a Ţării Româneşti, Preasfinţia Sa a dovedit că este un iubitor al frumuseţii Casei lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să căutăm frumuseţea Împărăţiei Cerurilor.
Înţeleptul Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor a preţuit şi interiorizat îndemnurile pline de înţelepciune dumnezeiască ale Sfântului Apostol Pavel: „ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.” (I Tim. 4, 16). Încă din tinereţile sale el a iubit mult cultul liturgic şi cultura creştină. Pregătirea sa teologică ne confirmă acest adevăr. Absolvent al Seminarului Teologic din Craiova, absolvent al Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, apoi doctorand la acelaşi Institut şi doctor în teologie al Universităţii din Atena, vin să ne arate că vrednicul de pomenire fratele nostru întru Hristos Episcopul Damaschin a înţeles Teologia ca fiind o ştiinţă a mântuirii sufletului şi a vieţii veşnice. Bogata sa pregătire pe tărâmul Teologiei l-a determinat să împărtăşească şi altora comorile ei spirituale, slujind cu multă dăruire şi „Liturghia Cuvântului”, ca profesor la catedra de teologie. A fost profesor la Seminarul Teologic din Craiova, apoi la noua Facultate de Teologie din Craiova, unde a fost şi decan timp de opt ani. Această bogată activitate didactică a contribuit la formarea teologică a multor tineri cărora le-a făcut cunoscută bogăţia credinţei dreptmăritoare a poporului român. În anul 1990 Preasfinţitul Părinte Episcop Damaschin a devenit preşedinte al colegiului de redacţie al publicaţiei Vestitorul Ortodoxiei - periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Romane, şi ulterior preşedinte al periodicului Chemarea Credinţei, editat tot de Patriarhia Română. 
A scris şi publicat peste 60 de titluri, cărţi, studii, articole, reportaje, recenzii, publicate în ţară şi străinătate în care a arătat profunzimea, prospeţimea şi actualitatea credinţei ortodoxe pentru că aceasta poartă în ea puterea Duhului Sfânt şi adevărul deplin descoperit nouă oamenilor de Iisus Hristos, Mânuitorul lumii.
Dascălul de teologie a fost dublat în activitatea sa din plan educaţional de episcopul păstor de suflete. Sfântul Sinod al Bisericii noastre, cunoscând toate acestea l-a delegat să reprezinte Biserica Ortodoxă Română la peste 50 de congrese, conferinţe intercreştine, simpozioane si alte întruniri teologice din ţară şi străinătate (Grecia, Cipru, Austria, Ungaria, Spania), unde a prezentat referate şi comunicări, dintre care multe au fost publicate în limbile română, greacă şi germană. A fost şi vicepreşedinte al Societăţii Biblice Interconfesionale din România.
Prin viaţa şi făptuirile sale, Preasfinţitul Părinte Episcop Damaschin a făcut viu şi lucrător Cuvântul lui Dumnezeu în sufletele celor pe care i-a păstorit cu multă dragoste şi smerenie, cu răbdare în tăcere şi cu nădejde în ajutorul lui Dumnezeu.
Astăzi, profesorul de teologie şi episcopul Damaschin Coravu ne lasă moştenire o pildă luminoasă de credinţă statornică şi de evlavie profund interiorizată, de păstor harnic şi onest, o carte vie în care Dumnezeu a scris de-a lungul vieţii sale rodirea harului Botezului unit cu osteneala creştinului jertfelnic şi smerit.
La acest moment de mare tristeţe pentru Episcopia Sloboziei Călăraşilor şi pentru întreaga Biserica Ortodoxă Română, în numele ierarhilor Sfântului Sinod şi al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului şi credincioşilor îndoliatei eparhii a Sloboziei şi Călăraşilor, părinteşti condoleanţe, rugând pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veşnic, să aşeze sufletul vrednicului de pomenire Damaschin Episcopul, în lumina Preasfintei Treimi, în ceata sfinţilor Săi slujitori, care au înmulţit talanţii şi au binevestit lumii Evanghelia mântuirii, a iubirii sfinte şi a vieţii veşnice.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!


† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Locţiitor de episcop al Sloboziei şi Călăraşilor

0 comentarii: