marți, septembrie 15, 2009
0
După obişnuitul început se zic:
 

Condacele şi Icoasele

Condacul 1:

Apărător nebiruit şi neînfrânt, te pune înainte pe ţine pământul Banatului, mulţumire aducându-ţi, că cel ce prin tine din primejdii s-a mântuit. Ci că cel ce ai îndrăzneala către Dumnezeu, roagă-L să ne apere de toate nevoile, ca să cântăm ţie: bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!

Icosul l:

Toţi dreptcredincioşii creştini cunoscând puterea credinţei tale şi mulţimea minunilor prin care, ridicându-te tu mai presus de firea lucrurilor, ai ruşinat pornirile cele fără de judecată ale agarenilor, asupra credinţei noastre celei drepte, din inimi pline de dragoste şi cu umilinţă îţi grăiesc ţie acestea:

Bucură-te, ierarhe al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, cel ce ai făcut să strălucească dreapta credinţă;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, ajutorul şi limanul celor necăjiţi;

Bucură-te, stâlp neclintit al strămoşeştii noastre credinţe;

Bucură-te, că ai arătat şi păgânilor puterea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost scut Bisericii tale;

Bucură-te, cel ce purtător de biruinţa asupra celor răi ai fost;

Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatului;

Bucură-te, cel ce ai arătat cunoştinţă dumnezeiasca celor ce umblau intru întunericul neştiinţei;

Bucură-te, cel ce cu blândeţe ai primit la tine pe cei greşiţi;

Bucură-te, cel ce cu negrăită dulceaţă indreptezi pe cei nepricepuţi;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 2-lea:

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere noi păcătoşii să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale; ci pentru că din suflet curat şi din inima umilită le spunem, primeşte Sfinte Iosife aceste mărturisiri de la noi, cei ce cântăm Celui ce ţi-a dat ţie putere: Aliluia!>

Icosul al 2-lea:

Purtând numele nevinovatului Iosif care a scăpat de la pieire pe fraţii săi, ajungând el mai mare în ţara Egiptului, aşa şi tu te-ai făcut apărător şi pavăza sfintei Biserici şi, după cum acela, cu puterea dată lui de la Dumnezeu de a cunoaşte cele viitoare, a aflat har înaintea feţei lui Faraon, aşa şi tu, prin puterea minunilor tale, ai dobândit linişte Bisericii şi turmei tale; pentru care noi lăudându-te, îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, cel asemenea lui Ilie prin rugăciunile tale;

Bucură-te, ierarhe, pururea rugătorule;

Bucură-te, că rugăciunile tale au fost ascultate de Făcătorul lumii;

Bucură-te, că rugăciunile tale au fost împlinite de Ziditorul;

Bucură-te, căruia ţi s-au supus ploile şi focul;

Bucură-te, că te-ai milostivit spre toată durerea;

Bucură-te, că ai tămăduit toată rana;

Bucură-te, uşurătorule al celor ce nasc;

Bucură-te, tămăduitorule al celor slăbănogi;

Bucură-te, vindecătorule al celor ologi;

Bucură-te, că ai biruit iuţimea altora cu blandetile tale;

Bucură-te, prin care Dumnezeu a binevoit spre pământul acesta;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!

Condacul al 3-lea:


Împovăraţi fiind de multe ispite şi în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne noi, în tine ne punem nădejdea, sfinte, ajutorul şi mângâierea noastră. Fii dar mijlocitor al celor ce te rugăm, şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cântărea de laudă: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Locuitor făcându-te sfântului munte al Athosului şi petrecând înţelepţeşte viaţa ta intru cuvioşie, ai luat darul Duhului Sfânt, împodobindu-te cu veşmântul cel luminat al arhieriei, sfinţite nevoitorule Iosife, fiind pastor al turmei celei cuvântătoare din Mitropolia Banatului, pe care ai dus-o la păşune aleasă, prin pilda vieţii tale celei sfinte şi prin semnele pe care le-ai săvârşit, alesule al lui Dumnezeu, spre întărirea dreptei credinţe. Pentru aceasta îţi aducem cântare aşa:

Bucură-te, mitropolitule al Timisoarei;

Bucură-te, luminate ierarh al Banatului;

Bucură-te, lauda poporului nostru celui credincios;

Bucură-te, tămăduitorule al bolnavilor;

Bucură-te, că eşti rugător la Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi;

Bucură-te, că din primejdii izbăveşti pe cei ce vin către tine;

Bucură-te, că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese nemiluit;

Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte;

Bucură-te, că la orice întâmplare, fiind chemat, eşti grabnic ajutător;

Bucură-te, doctorul cel fără de plată;

Bucură-te, nădejdea tuturor, acoperământul şi scăparea noastră;

Bucură-te, cel ce cu lumina minunilor tale ai îndreptat turma ta spre cele de sus;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!

Condacul al 4-lea:

Mult-milostive Părinte, primeşte rugăciunea aceasta a noastră, a păcătoşilor, şi cu obişnuita ta bunătate şi milostivire mijloceşte către Ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Astăzi, noi, nevrednicii, stând înaintea icoanei şi înaintea moaştelor tale, mărturisim minunile tale, pe care le-ai făcut, Sfinte Iosife, şi ne rugăm ţie: asculta această puţină rugăciune a noastră şi întinde dreapta ta cea binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru a putea cu vrednicie să săvârşim o cântare că aceasta:
Bucură-te, cel ce eşti impreuna-slujitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce din pruncie între vieţuitorii sfântului munte te-ai numărat;
Bucură-te, cel ce ai luat din tinereţe îngerescul chip;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat până la bătrâneţe nevoitor asemănării cu Făcătorul;

Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu pământului acestuia;

Bucură-te, slobozitorule din dureri al celor ce pătimesc;

Bucură-te, ca ale tale minuni în tot Banatul s-au vestit;

Bucură-te, cel ce nu ai cruţat osteneala pentru a face bunătate;

Bucură-te, cel ce nu conteneşti a fi rugător pentru toţi cei ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti;

Bucură-te, iubitorule al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt;

Bucură-te, lauda ierarhilor şi a cuvioşilor monahi;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 5-lea:

Auzit-am, Părinte Iosife minunile tale şi ne-am bucurat că Dumnezeu S-a milostivit în vremurile cele de demult şi spre Biserică noastră din părţile Banatului, trimiţându-i povăţuitor luminat şi părinte alinător de patimi trupeşti şi sufleteşti; pentru care noi acum, mulţumitori arătându-ne iubitorului de oameni Dumnezeu, împreună cu tine îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Dezlegat-ai limba feţei celei mute şi urechile ei le-ai deschis pentru a auzi cuvintele darului celui dumnezeiesc şi din chinuirea diavolească ai slobozit pe cea ţinută sub tirania vrăjmaşului. Pentru aceea, acum şi noi, păcătoşii şi nevrednicii, a căror limbă este folosită spre rău, ale căror urechi sunt închise pentru sfintele graiuri ale Scripturilor şi ale predaniilor, îndrăznind îţi aducem această cântare:

Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor celor credincioşi;

Bucură-te, purtătorul darului minunatelor vindecări;

Bucură-te, alinătorul durerilor celor în suferinţă;

Bucură-te, mângâierea grabnică a celor bolnavi;

Bucură-te, reazemul cel neclintit al celor sănătoşi;

Bucură-te, cel ce eşti vistierie de tămăduire;

Bucură-te, prin care muţii grăiesc şi surzii aud;

Bucură-te, că prin ale tale rugăciuni se întăresc slăbănogii;

Bucură-te, că au adus la tine pe paturi pe cei bolnavi, aşa cum îi puneau şi înaintea lui Petru apostolul;

Bucură-te, vindecătorul fără de plată al celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, cel din al cărui mormânt se revarsa tămăduiri;

Bucură-te, că nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei necredincioşi;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 6-lea:

Sfinte Ierarhe Iosife, făcător de minuni te-ai arătat şi după trupeasca ta mutare de la noi, fiind pururea apărător al turmei tale; căci atunci când tâlhari nelegiuiţi au vrut să necinstească pe fecioarele care au alergat ca la un scut tare la mormântul tău, tu ai oprit spurcata lor îndrăzneală, pentru care fecioarele acelea, pline de spaimă şi de mirare, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Puterile cele fără de trup se minunează Părinte de credinţa ta cea tare în Dumnezeu, prin care rânduielile firii le-ai biruit. Apostolii şi ierarhii se lauda cu tine, nevoitorii spre desăvârşire, monahii te au pildă şi reazem strădaniilor lor, iar bolnavii şi neputincioşii spre tine au nădejde nedezminţita. Pentru aceasta, şi noi, cei ce cinstim cu laude pomenirea ta, îţi aducem această cântare:

Bucură-te, că eşti impreuna-locuitor cu îngerii;

Bucură-te, că aduci frică demonilor;

Bucură-te, că ai socotit a fi fără de preţ cele ale lumii acesteia;

Bucură-te, nevoitorule spre post şi omule al rugăciunii;

Bucură-te, următorule al apostolilor;

Bucură-te, pastorule al turmei tale;

Bucură-te, îndreptătorule al credinţei;

Bucură-te, vistierie a milei lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ne izbăveşti pe noi din necazuri, cu rugăciunile tale;

Bucură-te, împărţitorul bunătăţilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, bucuria şi veselia celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, că slăveşti pe Dumnezeu în ceruri cu îngerii;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!Condacul al 7-lea:

La sfânta mănăstire a Partosului întâmpinându-te oarecând bătrâni şi schilozi şi tot felul de neputincioşi, pentru că prin atingerea şi umbrirea ta să dobândească vindecare, nădejdea lor nu a fost ruşinată, căci mulţime de vindecări ai făcut, sfinte. De care minunându-ne, Părinte Iosife, lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie darul acesta, îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ca să arăţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvnă pentru slobozirea ei din toate nevoile ce-o împresurau, atunci când pârjolul focului s-a întins să cotropească toată cetatea Timisoarei, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului, prin rugăciunea ta mai fierbinte decât vâlvătaia lui, scăpând neatinsă biserica slujirii tale şi oprind, prin ploaia năpraznică pe care cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului; pentru care auzi de la toţi:

Bucură-te, ierarhe, cel cu nume mare;

Bucură-te, părinte, ocrotitor al fiilor tăi;

Bucură-te, sfinte, alesule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, trăitorule după chipul celor bineplăcuţi lui Dumnezeu;

Bucură-te, împlinitorule al voii Tatălui din cer;

Bucură-te, următorule al iubirii de oameni a Fiului Său;

Bucură-te, cel sfinţit prin darurile Sfântului Duh;

Bucură-te, arătătorule al Sfintei Treimi;

Bucură-te, alinătorule al necazurilor;

Bucură-te, că ai biruit focul, aducând ploaie pe pământ;

Bucură-te, că ţi-ai pus sufletul pentru poporul tău;

Bucură-te, apărătorule al oraşului tău de scaun;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 8-lea:

Toţi dreptcredincioşii creştini având nădejde către tine, în orice împrejurare grea nu se vor ruşina, Părinte Iosife, tu fiind mare folositor tuturor. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni de acum, ci ne izbăveşte din toate nevoile şi ne apără de toate necazurile care pentru păcatele noastre sunt asupra noastră; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Aducându-ţi aminte de fraţii tăi şi ascultător făcându-te voii lui Dumnezeu, ai lăsat viaţa cea plină de duhovnicească dulceaţă a Athosului, pentru a veni iarăşi între ai tăi, ca să le fii povăţuitor şi îndrumător pe calea împlinirii sfintelor porunci ale Mântuitorului Hristos, strălucind prin faptele cele minunate, pe care lăudându-le, zicem acestea:

Bucură-te, sfinte al Banatului;

Bucură-te, lauda Timisoarei;

Bucură-te, cinstea Partosului;

Bucură-te, podoabă Bisericii;

Bucură-te, cinstite slujitor al darului;

Bucură-te, secerătorule de bogată roadă;

Bucură-te, făcătorule de bine al tuturor;

Bucură-te, că ai primit cununa cea neveştejită a sfinţeniei;

Bucură-te, că prin credinţă ai putut face minuni;

Bucură-te, cel care prin minuni ai dat strălucire credinţei;

Bucură-te, că pentru slăvirea Ziditorului ai făcut minuni;

Bucură-te, că pe tine te-au cinstit cei necredincioşi întocmai ca şi fiii tăi duhovniceşti;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!

Condacul al 9-lea:

Cinstitorule de Dumnezeu şi dumnezeiescule Iosife, asculta această rugăciune a noastră din ceasul de acum şi, prin rugăciunile tale cele sfinte şi de Dumnezeu primite, fereşte-ne de războaiele ce ne înspăimântă, precum ai izbăvit de foc cetatea ta de scaun, pentru că şi noi, asemenea celor izbăviţi atunci, să aducem cântare: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Cu graiuri alese s-au împodobit cântările pe care Biserica, al cărei stâlp ai fost, le-a rânduit pentru cinstirea ta, sfinte, şi cu bucurie vin creştinii cei de acum la sfânta ta slujbă, ierarhe al strămoşilor lor; pentru care şi noi, împreună cu dânşii, aducem ţie aceste cuvinte de laudă:

Bucură-te, arhiereule, vas ales al darului Duhului Sfânt;

Bucură-te, comoară a legii celei străbune;

Bucură-te, lauda a ierarhilor şi a dascălilor;

Bucură-te, vestitorule al Evangheliei;

Bucură-te, prin care este preaslăvit Dumnezeu;

Bucură-te, mustrătorule al celor cu nechibzuite vorbe;

Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe cei păcătoşi;

Bucură-te, cel ce ai smerit trufia răufăcătorilor;

Bucură-te, cel ce ai adus pe păcătoşi la pocăinţă;

Bucură-te, că pe tine te-au urmat toate satele când ai mers la mănăstire;

Bucură-te, că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne mântuieşti de orice primejdie;

Bucură-te, nădejdea şi scăparea noastră;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 10-lea:

O, Preamilostive şi mult-indurate Doamne, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi, ci ne ajută şi ne miluieşte cu marea Ta iubire de oameni, scăpându-ne de toate necazurile cu care ne cerţi pentru mulţimea păcatelor noastre şi ne ridică din căderi şi din nevoi, pentru rugăciunile Sfântului Iosif cel Nou, cu care dimpreună îţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Asemenea sihaştrilor din pustiuri, te-ai rupt din dulceaţă amăgitoare a lumii acesteia, biruind puterea diavolului şi rupând tocmirile cele nedrepte prin care a fost stricată lumea prin păcatul strămoşilor, arătând tuturor că, prin nevinovăţie şi smerenie, firea poate fi adusă la starea cea dintâi. Drept aceea şi noi, lăudându-te, cântăm:

Bucură-te, că prin post şi rugăciune ai biruit pornirile firii celei căzute;

Bucură-te, că ai arătat blândeţea mai presus de răutate;

Bucură-te, că prin bunătatea ta cea mare ai făcut ascultătoare pe animalele cele necuvântătoare;

Bucură-te, îmblânzitorule al fiarelor sălbatice;

Bucură-te, că asemenea Mântuitorului ai dormit în timpul furtunii;

Bucură-te, că nu te-ai temut de furia valurilor Dunării;

Bucură-te, cel ce ai stins puterea mistuitoare a focului;

Bucură-te, cel ce ai făcut norii să verse ploaie pe pământ;

Bucură-te, că tu în mijlocul ploii ai rămas neudat;

Bucură-te, prin care s-au arătat străluciri de curcubeie;

Bucură-te, cel ce porţi pe mâna ta semnul luminos al patimilor Fiului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel a cărui moarte au vestit-o clopotele pe care nu le-a tras mana omenească;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!

Condacul al 11-lea:

Creştinătăţii mare folositor te-ai arătat, cu învăţăturile, cu minunile şi cu chipul vieţuirii tale pline de sfinţenie. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni, milostive, ci ne ajută şi ne scapă de toate nevoile, măcar că suntem nevrednici, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Intru virtuţi duhovniceşti crescând din pruncie şi tare împotriva ispitelor arătându-te, din tinereţile tale, şi în sfinţenie petrecându-ţi toată viaţa, Cuvioase Părinte Iosife, pe toţi ai uimit cu blandetile, cu curăţia, cu smerenia şi cu firea ta cea paşnică. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi pastor Bisericii Sale te-a pus, iar noi, preaslăvire aducând Celui ce te-a înălţat pe tine, fericite, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cel ce bine ai păzit cuvintele cele dumnezeieşti ale Stăpânului tău;

Bucură-te, cel ce pildă te-ai făcut bunătăţii;

Bucură-te, cel ce te-ai încununat cu cununa nevoinţei;

Bucură-te, luminatorule al Bisericii;

Bucură-te, cel ce ai izgonit întunericul neştiinţei;

Bucură-te, cel ce ai fost de cele cereşti gânditor;

Bucură-te, că prin multă răbdare şi smerenie te-ai făcut vas ales al Domnului;

Bucură-te, îndreptătorul şi pilda neîntrecuta a călugărilor;

Bucură-te, podoabă ierarhilor;

Bucură-te, izgonitorul tuturor patimilor;

Bucură-te, folositorul nostru cel prea cald;

Bucură-te, scăparea tuturor credincioşilor;

Bucură-te, părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 12-lea:

Făcătorule de minuni, Sfinte Iosife, precum în vremea vieţuirii tale pe pământ, prin rugăciunile tale ai izbăvit pe păstoriţii tăi de tot felul de primejdii, aşa şi astăzi, trimite mila ta celor ce locuiesc ţara aceasta, rugându-te lui Dumnezeu să dăruiască tuturor cele de trebuinţă şi pace lumii, pentru că împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Sfinte Iosife, arhiereule al lui Hristos, slujitorule al darului, soleşte nouă păcătoşilor, prin bogate mijlocirile tale către Stăpânul, ca să ne învrednicim noi, nevrednicii, a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite dreptcredincioşilor creştini şi a primi cele bune şi de folos sufletelor şi trupurilor noastre şi să cântăm ţie:

Bucură-te, nevoitorule, care te-ai trudit spre a te asemăna cu Ziditorul;

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu cel ce purtător de Dumnezeu te-ai arătat;

Bucură-te, cuvioase, care intru viaţa de cinste ai petrecut;

Bucură-te, prealaudate, lauda cea preafrumoasa a Timisoarei;

Bucură-te, luminatorule, care ai luminat strălucit Biserica Banatului;

Bucură-te, părinte, care milostiv şi iubitor ai fost spre toţi;

Bucură-te, tămăduitorule, care vindeci bolile şi neputinţele;

Bucură-te, ierarhe, care ai adăpat turma ta cu apă cea vie a adevărului lui Hristos;

Bucură-te, arhiereule, care ai învăţat pe toţi cinstirea de Dumnezeu;

Bucură-te, mărite, că numele tău s-a scris în ceruri;

Bucură-te, fericite, că ţie ţi s-au deschis porţile cereşti;

Bucură-te, sfinte, cel ce ai fost arătat sfânt încă din viaţa de aici;

Bucură-te, Părintele nostru Iosife, făcătorule de minuni!


Condacul al 13-lea:

O, preasfinte şi întru tot lăudate Părinte Iosife, primind acest dar de acum al putinei noastre rugăciuni, fii mijlocitor către îndurătorul Dumnezeu, că, pentru ale tale sfinte rugăciuni şi a Sa multă iubire de oameni, să apere de tot răul sfânta Sa Biserică, oraşul tău şi pe toţi dreptcredincioşii creştini, că aceştia pururea, cu o gură şi cu o inimă, împreună să cânte ca şi părinţii lor: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi:

Icosul întâi: Toţi dreptcredincioşii creştini cunoscând puterea credinţei tale... 
şi Condacul întâi: Apărător nebiruit şi neînfrânt... (vezi la început)

Apoi:

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IOSIF CEL NOU

Preabunule şi intru-tot-laudate Părinte Iosife, pastorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţa la a ta folosire şi cu rugăciune fierbinte te cheamă pe tine, grăbeşte de ne ajută şi nouă celor ce cu credinţa şi cu dragoste săvârşim pomenirea ta, stând rugător către Atotmilostivul Dumnezeu, pentru că dreapta credinţa să se întărească şi să sporească şi toată creştinătatea să fie îngrădită şi păzită prin sfintele tale rugăciuni, de certurile cele lumeşti şi de toată dezbinarea şi neînţelegerea. Şi pentru că Domnul Dumnezeul nostru să ne acopere şi să ne apere de tot răul: de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de încălcarea noastră de alte neamuri, de robie, de prăpădul războiului, de toate bolile şi rănile cele aducătoare de moarte şi de cumplită moarte cea prin dezlănţuirea puterilor fără de zăgaz ale firii. Roagă pe Ziditorul tuturor, făcătorule de bine, să dea: pace lumii, linişte văzduhurilor, ploaie la bună vreme, roadă îmbelşugată pământului, bunăstare poporului, înţelegere soţilor, ascultare copiilor, iubire de fii părinţilor, dragoste frăţeasca tuturor, îndreptare păcătoşilor, spor duhovnicesc celor aleşi, râvnă multă către Domnul, preoţilor, virtute călugărilor, înalta înţelepciune ierarhilor şi sănătate tuturor. Iar pe noi cei ce ne-am adunat la această sfântă pomenire a ta, ne miluieşte, îndrăznitorule către Dumnezeu. Că, prin mijlocirea ta, cu folosinţă rugăciunilor tale şi cu harul lui Hristos Dumnezeu, viaţa lină şi fără de păcat să ni se dăruiască, spre a vieţui cu bună cuviinţă în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga, la înfricoşătoarea judecata a toată lumea, să fim scutiţi, şi în partea celor de-a dreapta să ne învrednicim a fi, împreună cu toţi cei din veac bineplăcuţi Domnului. Amin.


RUGĂCIUNE SPECIALĂ CĂTRE  SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ


Cu umilinţă şi evlavie ne plecăm astăzi genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel ce te-a mărit pe tine, Preasfinte Părintele nostru Iosife, şi prinos de cinstire şi de mulţumită îi aducem, pentru că ni te-a dăruit fierbinte rugător şi puternic ocrotitor în ceruri. Că tu, ca un izbăvitor ai fost trimis, de sus, dreptmăritorilor creştini din părţile Banatului, la vreme de strâmtorare; şi, ca un bun pastor şi părinte, cu dragoste şi cu înţelepciune, i-ai păstorit pe dânşii, chip de smerenie, de înfrânare şi de curăţie făcându-te tuturor, cu nevoinţele tale pustniceşti, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea. Pentru aceasta, încă mai-inainte de mutarea ta la veşnicele locaşuri, te-ai învrednicit de darul cel mai presus de fire al minunilor; cununa biruinţei s-a împletit ţie în ceruri, şi la cetele sfinţilor şi ale drepţilor, celor ce, de la începutul veacului, au bineplăcut lui Dumnezeu, te-ai adăugat. Iar nouă, pe pământ, ai binevoit a ne lăsa cinstitele tale moaşte, că pe un izvor de daruri şi tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credinţa. Drept aceea, şi noi acum, cu bucurie şi cu dragoste te lăudam pe tine, sfinte ierarhe, şi cinstire de obşte făcându-ţi, cu evlavie sărutăm sfintele tale moaşte şi cu smerenie ne rugăm ţie: ocroteşte Biserica ta, ţara aceasta şi pe toţi cei ce cu credinţa şi cu dragoste cheamă într-ajutor numele tău cel sfânt. Şi că unul ce stai înaintea feţei Ziditorului tuturor, îndrăznire având către Dânsul, ajută-ne cu mijlocirile tale şi roagă-L, părinte sfinte, milostiv să fie nouă, iertare de păcate să ne dăruiască şi de toată reaua întâmplare să ne izbăvească; credinţa cea dreaptă să o întărească; întărâtările eresurilor să le strice, cu puterea Preasfântului Sau Duh; dragostea să o înmulţească; ura să o stângă; războaiele să le înlăture şi pacea a toată lumea desăvârşit să o întemeieze. Şi aşa, virtuţilor tale urmând, Sfinte Iosife, neîncetat să sporim în credinţă, în dragostea către Dumnezeu şi către aproapele şi în toată fapta cea bună, ca să ajungem toţi la limanul cel mult dorit al mântuirii. Şi, lăudând, până la sfârşitul veacului, pururea cinstită pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm: Mărire Ţie, Dumnezeule, Cel mare şi minunat între sfinţi, în vecii vecilor. Amin. 

0 comentarii: